Kvittningslagen gäller om arbetsgivaren av misstag har betalat ut för mycket lön. Enligt Kvittningslagen har arbetsgivaren inte rätt att utan vidare dra av det på nästa löneutbetalning. Innebörden av lagen är att arbetsgivaren först ska söka ditt medgivande till kvittning.

7140

Det finns dock undantag då arbetstagaren, innan lönen förfallit till betalning, kan återkalla medgivandet. Detta kallas frivillig kvittning. Det finns även tvungen kvittning som regleras i Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt.

Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5-7 §§ lagen (1970: 215) om ar­ betsgivares kvittningsrätt skall ha nedan angivna lydelse. arbetsgivares kvittningsrätt, m. mgiven Stock­ holms slott den 13 mars 1970. Kungl. Maj :t vill härmed, under åberopande av bilagda utdrag av stats­ rådsprotokollet över justitieärenden och lagrådets protokoll, föreslå riks­ dagen att antaga härvid fogade förslag till. 1) lag om arbetsgivares kvittningsrätt, Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt (senast ändrad genom SFS 2006:683) 1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren.

Arbetsgivares kvittningsrätt

  1. Vilket elevhem är harry potter med i
  2. Huden blir röd vid beröring
  3. Beräkna nominell ränta
  4. Eskilstuna komvux alvis
  5. Ansökan vuxenutbildning stockholm
  6. Komplett goteborg

Rubrik: Lag (1995:301) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Omfattning: ändr. 5 § Ikraft: 1996-04-01 överg.best. Om arbetsgivaren har fordringar på arbetstagaren, har arbetsgivaren i regel rätt att kvitta sin fordran mot arbetstagarens lön. Kvittningsrätten har dock begränsats i arbetsavtalslagen, och arbetstagaren ska beakta dessa begränsningar före kvittning. Arbetsgivarens fordran kan till exempel basera sig på. lån som arbetsgivaren beviljat En arbetsgivare kan ha olika slag av fordringar på en anställd, t.ex, personallån, skadestånd m.m.

finns vad gäller arbetsgivares rätt att kvitta fordran mot arbetstagares lön.

En arbetsgivare som inte följer lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt vid kvittning av lön är skyldig att ersätta arbetstagaren för uppkommen skada.

Fråga: I samband med att jag började min anställning fick jag ett lån av min arbetsgivare på 10 000 Rubrik: Lag (1995:301) om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Omfattning: ändr. 5 § Ikraft: 1996-04-01 överg.best.

Lagen heter lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt. Lagen är ganska sträng och det är endast i vissa angivna fall som kvittning får komma ifråga ( jämför 

Det här är vanlig handräckning; Det här är särskild handräckning. Otillåten bosättning på din mark; Vräkning/avhysning. Det här händer vid en vräkning Fråga bl.a. dels huruvida lagen om arbetsgivares kvittningsrätt är tillämplig i tvisten, dels - för det fall lagen skulle anses tillämplig - huruvida det föreligger förutsättningar att med stöd av 9 § andra stycket i lagen avgöra målet om B:s lönefordran utan samtidig prövning av genkäromålet. NJA 2014 s. 935: Utmätning.

Arbetsgivares kvittningsrätt

Exempel: kvittning av lön för anställd Den anställde skall i samband med löneutbetalningen den 25 november amortera och betala ränta på sitt lån om totalt 50 000 SEK. om ändring i lagen (1970:215) om arbetsgivares . utkom från trycket . kvittningsrätt; den 8 september 1981 . utfärdad den 25 juni 1981. Enligt riksdagens beslut' föreskrivs att 5-7 §§ lagen (1970: 215) om ar­ betsgivares kvittningsrätt skall ha nedan angivna lydelse.
Dymo etikettskrivare

Arbetsgivares kvittningsrätt

Principen är att arbetsgivaren har rätt att kvitta sin fordran på en arbetstagare genom löneavdrag. Men det finns begränsningar i lagen, skriver juristen Kati Piipponen.

Kvittningslagen, egentligen Lag om arbetsgivares kvittningsrätt, reglerar en arbetsgivares möjlighet att kvitta en fordran på en arbetstagare mot dennes lön. De fall som kan bli aktuella är när arbetsgivaren vill återkräva en fordran mot arbetstagaren, exempelvis ett lån eller fordran på grund av att arbetstagaren begått brottslig handling. Hade arbetsgivaren grundad anledning antaga att han hade rätt att kvitta eller var hans förfarande eljest ursäktligt, kan skadeståndet jämkas efter vad som finnes skäligt.
Vinstutdelning aktiebolag bokföring


Detta regleras i lagen om arbetsgivares kvittningsrätt. Arbetsgivarens fordran på arbetstagaren har sin grund i ett avtal där det framgår att fordringen får kvittas 

Arbetsgivares kvittningsrätt Du som är arbetsgivare har i vissa fall rätt att göra avdrag på en anställds lön genom så kallad kvittning. Kvittning kan ske frivilligt, med den anställdas samtycke, eller med tvång. Två slag av kvittning Är arbetsgivarens fordran sådan att rätt till kvittning föreligger enligt 3 § och vill arbetsgivaren kvitta mot belopp som han ålagts att innehålla genom beslut om utmätning av lön för en fordran som inte har företrädesrätt enligt 7 kap. 14 § utsökningsbalken, beslutar kronofogdemyndigheten om beloppets fördelning mellan arbetsgivaren och utmätningssökanden efter fordringarnas storlek. Arbetsgivarens kvittningsrätt En av de vanligaste arbetsrättsliga frågorna jag får är om man som arbetsgivare får dra av en fordran på en anställd från den anställdes lön.

Lönefordringar, där arbetsgivarens kvittningsrätt mot en arbetstagares lönefordran är inskränkt (se lagen [1970:215] om arbetsgivares kvittningsrätt) fordringar på underhållsbidrag, som avser att trygga en persons försörjning; vissa skadestånd som har stark personlig prägel.

Det finns således anledning att försäkra sig om att den kvittning man som arbetsgivare överväger att göra är tillåten. Arbetsdomstolens refererade avgöranden om lagen (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt sedan 1993 (listas nedan; klicka på rubrikerna i listan nedan om du vill läsa mera om avgörandet). På Sören Ömans hemsida finns alla Arbetsdomstolens refererade avgöranden sedan 1993 och information om domarpersonalen och statistik. Arbetsgivaren och kvittningsrätten Arbetsrättskrönika - 2020-01-31 2020-10-20 En fråga som inte sällan dyker upp i arbetsrättsliga sammanhang och inte minst i samband med att slutlön ska betalas ut, är huruvida arbetsgivaren på den anställdes innestående lön har rätt att dra av eventuell fordran som arbetsgivaren anser sig ha på arbetstagaren. Lag (1970:215) om arbetsgivares kvittningsrätt Utfärdad den 27 maj 1970. 1 § Arbetsgivare får ej i vidare mån än som anges i denna lag göra avdrag på arbetstagares fordran på lön eller annan ersättning på grund av anställningen (lönefordran) för att kvitta med motfordran hos arbetstagaren. Eftersom att din lön ska skyddas så långt som möjligt finns en speciell lag som heter Lag om arbetsgivarens kvittningsrätt (1970:215) (se här).

uppl.