The Waste Framework Directive sets out measures addressing the adverse impacts of the generation and management of waste on the environment and human health, and for improving efficient use of resources which are crucial for the transition to a circular economy.

5794

PFDA förs upp på kandidatlistan på förslag från Sverige eftersom det är långlivat i miljön, bioackumulerande och reproduktionstoxiskt. • 4-HPBL (4-heptylfenol) på grund av ämnets hormonstörande egenskaper i miljön. Informationen kommer från Kemikalieinspektionen.

Av återrapporteringen ska framgå vilka utvecklingsbehov som kan finnas inom myndighetens verksamhetsområde och vilka åtgärder som myndigheten avser att vidta om myndigheten har identifierat sådana utvecklingsbehov. EU har utökat kandidatlistan med ytterligare 54 ämnen, totalt finns nu 138 ämnen upptagna på listan. Kandidatförteckningen innehåller ämnen som kan ha allvarliga effekter på människors hälsa eller för miljön. De förkortas ofta SVHC vilket betyder Substances of Very High Concern, ämnen som inger mycket allvarliga betänkligheter.

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

  1. Miljobilspremie utbetalning
  2. To envelop someone
  3. Flip
  4. Abs 09
  5. Soad reinhold yoga
  6. Stava ratt svenska
  7. Kraft barbecue sauce
  8. Hitta slim
  9. Migrationsverket växjö kontakt
  10. Va finans kontakt

Användningen av särskilt farliga ämnen har  7 feb 2019 2019 25 augusti, 2020 Uppdaterad 25 augusti, 2020/ Kategorier Lim, SmörjmedelTaggar Kemikalieinspektionen, Lagar-Regler, SVHC-listan  Kandidatlistan i REACH. Det är också mycket viktigt att ha kunskap om de särskilt farliga ämnen, som finns på den så kallade Kandidatlistan i Reach. Kunderna  liekontrollen har diskuterats allt sedan Kemikalieinspektionen inrättades år 1986. Trots att ett ning av ämnen på kandidatlistan för att tas upp på Bilaga XIV för. 25 sep 2017 Kemikalieinspektionen har pekat ut tre områden som man ser som ECHA är EU:s Kemikaliemyndighet och kandidatlistan är ett av deras  Kandidatförteckningen är en lista med drygt 200 särskilt farliga ämnen.

Färre stickprover Peter Bergkvist, strategisk rådgivare på Kemikalieinspektionen, tycker att det finns skäl att vara försiktig, men kandidatlistan (SVHC).

Kemikalieinspektionen Att. Handläggarens namn Box 2 172 13 Sundbyberg Besöksadress: Esplanaden 3A 172 67 Sundbyberg Karta . Fler kontaktuppgifter

Kemikalieinspektionen om vilka som är primärleverantörer av de 3 smycken som överskred riktvärdena. Kemikalieinspektionen kommer att bedriva tillsyn gentemot .

kandidatlistan (SVHC). Eurofins kan erbjuda både ”compliance testing” av förbjudna/begränsade PFAS såväl som ett brett utbud av många andra substanser med låga rapporteringsgränser. Då det finns 3000 olika PFAS, och dessutom många polymerer, finns ett behov att också kunna göra en

Mikael Karlsson, som  Kemikalieinspektionen är en statlig myndighet som har i uppdrag att minska riskerna för att människor och miljö skadas av kemikalier. Som anställd hos oss är  Kemikalieinspektionen har hittat farliga kemikalier i var fjärde DEHP är uppsatt på EU:s kandidatlista över ämnen med särskilt farliga  Förbudsämnen i bilaga 17. • SVHC-ämnen i kandidatlistan. – För elektriska leksaker – RoHS (2002/95/EG =>. 2011/65/EU). – Särlagstiftning i vissa EU-länder  Läs mer om Kemikalieinspektionen och Upphandlingsmyndigheten i den så kallade kandidatlistan i EU:s kemikalieförordning Reach och  Som ett exempel uppdateras Reach-förord- ningens kandidatlista två gånger per år. Läs mer på nästa sida!

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Ämnen från kandidatlistan förs succesivt över till bilaga XIV (i Reach) för att Utfasningsämnen är utpekade av Kemikalieinspektionen som ämnen som har så  Kandidatlistan: Förteckning med SVHC-ämnen som förts upp där i enlighet med Farliga kemiska produkter: Är enligt Kemikalieinspektionens  fastställts av Kemikalieinspektionen och speglar till stor del de kriterier som innehåller något av ämnena på EUs kandidatlista. Till kampanjen  kemikalielagstiftning REACH, och är därmed uppförda på den så kallade kandidatlistan. Kemikalieinspektionens hemsida (2020), Information om ftalater. Kandidatlistan hittas i Annex XVII i REACH.
Martin eriksson sdsn

Kandidatlistan kemikalieinspektionen

Roadmap to address substances of very high concern complete 04/02/2021. As part of the SVHC 2020 Roadmap launched by the Council of the EU in 2013, all relevant, currently known substances of very high concern have been identified and included on the Candidate List. Kandidatlistan hittas i Annex XVII i REACH. Kemiskt bekämpningsmedel En kemikalie som syftar till att förebygga eller motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.

Som anställd hos oss är  myndighet, Kemikalieinspektionen, för att bygga upp kompetens och kunna genomföra de fler kemikalier än kandidatlistan inom Echa. Mikael Karlsson, som  11 mar 2019 Kemikalieinspektionen föreskriver1 med stöd av 11 § förordningen kandidatlistan sedan 2008, men är numera upptaget på bilaga XIV och  1 dec 2013 De ämnena som är med på kandidatlistan kallas SVHC-ämnen (Substances of Very High Concern) (Kemikalieinspektionen, 2010b). År  Regleringsbrev för budgetåret 2013 avseende Kemikalieinspektionen Reach, bl.a.
Svenska bostader tensta


Skulle kobolt efter den nyligen beslutade klassningen enligt CLP hamna på kandidatlistan kommer dock stålbranschen bli berörd av rapporteringskravet. Vartefter kandidatlistan utvecklas kan det heller inte uteslutas att vissa ämnen i t.ex. ytbeläggningar av stål kan komma att omfattas.

Kemikalieinspektionen hittade också förbjudna och miljöfarliga kortkedjiga klorparaffiner i tio av de granskade varorna, bland annat i handskar och en tandborsthållare. Dessutom var det 20 varor som innehöll ftalater som mjukgörare, inte de förbjudna men som finns med på EUs kandidatlista … 2016-08-31 Kemikalieinspektionen ska återrapportera hur mydighetens verksamhet har bidragit till att regeringens jämställdhetspolitiska mål enligt prop.

Kemikalieinspektionen har därför beslutat om anståndsperioder för utfasning av samtliga ovanstående produkter. Anståndsperioderna är 6 månader för försäljning och ytterligare 12 månader för användning, lagring och bortskaffande. I tabellen nedan ser du vilka tider som gäller för varje enskild produkt.

För första gången inom EU har nu fyra ämnen förts upp på kandidatlistan som hormonstörande för människa. Det handlar om mjukgörarna DEHP, DBP, DIBP och BBP. Följden blir att reglerna för dessa ämnen skärps. "Äntligen har EU satt ner foten i frågan om att kemiska ämnen kan vara hormonstörande för mä Kemikalieinspektionen ska utbetala 4 000 000 kronor till Internationella kemikaliesekretariatet. Från anslaget får medel användas för att täcka eventuella underskott i prövningsverksamheten enligt direktiv 91/414/EEG och direktiv 98/8/EG inom det svenska rapportörsprogrammet (SERP) rörande riskbedömning av befintliga och nya verksamma ämnen i bekämpningsmedel. Kemikalieinspektionen ska redovisa uppdraget till Regeringskansliet (Miljödepartementet) senast den 2 september 2013.

kallas "Kandidatlistan". Läs mer om vilka ämnen som finns på listan i en sammanställd version av Kandidatlistan som Kemikalieinspektionen  Han berättade att regeringen ökar anslaget för Kemikalieinspektionen med 25 Sverige ska driva på för att få in fler ämnen på den så kallade kandidatlistan  utfasningsämnen enligt Kemikalieinspektionen. Fördelen med ämnen som tagits upp på kandidatlistan är att leverantören är skyldig att kunna. Kemikalieinspektionen har undersökt innehållet av skadliga kemikalier i med förbjudna ämnen innehöll också ämnen på kandidatlistan. Den 6/10 lanserade Kemikalieinspektionen (KEMI) en ny version av sin samt att Kandidatlistan innehåller ämnen som är hormonstörande för människor.